سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مشاوره حقوقی وکیل دیوان عدالت اداری

رفع نقص دادخواست تجدیدنظر

    نظر

رفع نقص دادخواست تجدیدنظر در صورتی که داد خواست در خصوص ذکر مشخصات طرف شکایت و تعیین موضوع خواسته و شرح آن با پرداخت هزینه دادرسی با ضمائم دادخواست و ترجمه سند پیوست سند مثبت سمت دادخواست دهنده و تعداد تسع نقص داشته باشد.

مطابق ماده 28 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ماد پر دفتر شعبه نخستین طرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطار بهای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان ها به تجدید نظر خواه اعلام می کند تا ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اقدام به رفع نقص نماید و در این اخطار تبر مدیر دفتر شعبه نخستین مکلف است موارد نقص را به تفصیل و به طور کامل مخفی نموده و مهلت رفع نقص و ضمانت آن تعیین کند و چنانچه دادخواست دهنده در مهلت مقرر اقدام به تکمبل موارد مذکور جزئا با کلا ننماید.

به موجب قرار میدیر دفتر با جانشین او دادخواست رد می گردد و این قرار ظرف 10 روز فابل اعتراض در همان شعبه دیوان است و چنانچه این فرار قطعی شود رسیدگی به خواسته شاکی در شعبه بدوی منتفی شده و با عدم ورود به رسیدگی در شعبه بدوی دیگر نوبت به صدور رای نمی رسد تا امکان طرح پرونده در شعبه تجدید نظر با تجدیدنظرخواهی نسبت به رای بدوی به وجود آید. در عین حال این احتمال وجود دارد که دفتر شعبه بدوی به نقض با نواقص دادخواست مرحله نخستین و یا رفع نقص خارج از مهلت قانونی نوحه ننموده و یا از آن چشم پوشی کرده و مورد توجه شعبه بدوی نیز قرار نگرفته باشد و در نتیجه شعبه بدوی بر اساس دادخواست ناقصی اقدام به صدور رأی تجدید نظر خواسته نموده باشد و در این صورت شعبه نجده با نظر در مقابل عمل انجام شده قرار می گیرد.

در این خصوص ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی (که ماده مورد بحث نیز برگرفته از آن است) مقرر می نماید که عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و با عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی موجب افت رای در مرحله تجدیال نظر نخواهد بود ... در عین حال به موجب این ماده
چنانچه دادخواست ناقص مانده باشد دفتر شعبه تجدید نظر دبوان به دستور شعبه به دادخواست دهنده شعبه بدوی اخطار می کند که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام کند در صورت عدم اندام شعبه تجدید نظر رای شعبه بدوی را نقض و قرار رد دعوی صادر می نماید و علاوه بر آن چنانچه دادخواست دهنده بدوی در زمان رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فاقد سمت شده باشد مثلا رکبل با ولی یا فیم و به به به بوده و در حال حاضر سمت او برای شعبه تجدید نظر محرز نباشد این شعبه مجاز است در این خصوص نیز قرار رد دعوی صادر نماید
بند سوم: رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر در صورتی که دادخواست تجدید نظر کامل و صحیح باشد با رعایت نوبت رسیدگی به شرح ذیل صورت خواهد گرفت به موجب ماده70 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از درخواست تجدید نظر اصلاح رای در امور جانبی و غیرماهوی تظبر سهو قلم در مشخصات طرفین دعوی و با در اعداد و ارقام و ... بر پایه این ماده در صلاحیت شعبه تجدیا? نظر دیوان می باشد، واین شعبه چنانچه در رسیدگی به تجدید نظرخواهی رای تجدید نظر خواسته را در انطباق مورد و موضوع با قوانین و مقررات صحیح تشخیص دهد آن را استوار و ایام می نماید و اگر ضمن استواری و تایید رای اشتباه غیر ماهوی مشاهده نماید در جهت اصلاح برای از این حیث اقدام می نماید
بر اساس ماده 71 قانون دیوان «چنانچه شعبه تجدید نظر ایراد تجدید نظر خواه را وارد تشخیص ندهد، رای شعبه بدوی را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهری، مبادرت به صدور رای می نماید. |
به موجب این ماده یا برای شعبه یادوی عاری از خدشه و منفعت قانونی تشخیص داده می شود در این صورت شعبه رای تجد بد نظر خواسته را استوار می نماید و با اینکه شعبه تجد با نظر ادعای تجدید نظر خواه را موجه تشخیص می دهد و در این حالت مبادرت به لفض رای نموده و برای مقتضی صادر می نماید .
و به موجب ماده 72 فانون دیوان اشعبه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد تجدید نظر خواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می نماید. باتوجه به این ماده درصورتی که رأی تجدید نظر خواسته قرار باشد و شعبه تجدید نظر آن را مخالف موازین قانونی تشخیص دهد آن را