سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مشاوره حقوقی وکیل دیوان عدالت اداری

عناصر و لوازم ارزیابی رسیدگی برابری و متناظری در دادرسی های ادار

    نظر

در مراجع اداری، اغلب یک طرف دعوی اداره عمومی و طرف دیگر دعوی فرد قرار دارد. منظور از اداره به معنی مجموعه دستگاه های اداری و مراد از آن عبارت است از مجموعه واحدهای سازمان یافته ای که وظیفه آن ها تأمین منافع و نیازمندی های عمومی است و معنای اعم اداره عبارت است از مجموع نظام اداری کشور است. به عبارت دیگر، این مسئله بیانگر این است که یک طرف دعوی اداره عمومی قرار گرفته و طرف دیگر دعوی افراد و اشخاص خصوصی قرار دارند. به همین منظور، به دلیل عدم توازن طرفین دعوی ارزیابی مصادیق مطروحه ذیل در دادگاه های اداری برعکس دادگاههای عمومی بسیار دشوار و مشکل می باشد. همانگونه که ملاحظه گردید. دادرسیهای اداری به دلیل اهمیت آن ها به مراتب بیشتر نیازمند اجرای اصل برابری می باشند.

لوازم و مصادیق رسیدگی برابری و متناظری در دادرسیهای اداری عبارتند از:

1- ایجاد نهاد رسیدگی کننده توسط مراجع ذیصلاح قانونی؛

2- برخورداری برایر از مهلت کافی و مواعد مناسب جهت تدارک پرونده و همچنین پرایری طرفین دعوی در رسیدگی آن هم در یک مدت معقول 638

3- اطلاع رسانی برابر و مساوی در خصوص ادله و استدلالات طرفین دعوی

دادگاه های اداری با توجه به تنوع تعداد آن ها به موجب قوانین خاص به وجود آمده اند و چون به اختلافات و شکایات رسیدگی می کنند واجد صلاحیت ترافعی می باشند و از سوی تعدادی از استادان حقوق به عناوین مختلفی در کتاب های حقوق از آنها یاد شده است که در این خصوص می توان از نام دادگاههای اختصاصی به نام برد که به معنی دادگاههایی هستند که به مسائل و موضوعاتی که در قانون در موارد خاص تعیین کرده است رسیدگی می نمایند. 40 با عنوان دادگاه های ویژه اداری 21 و دادگاههای اختصاصی اداری 33 را می توان نام برد. مراجع و دادگاه های اختصاصی و اداری غالبأ تحت عناوین دادگاه، هیات، کمیسیون شورا و دادگاه های انتظامی در داخل وزارتخانه و سازمان ها و ارگان های دولتی و مؤسسات عمومی براساس قوانین مربوطه فعالیت دارند.

در حالت کلی دادگاه های اختصاصی اداری از لحاظ سازمانی، ساختاری، تشکیلات، نحوه فعالیت، ترکیب اعضاء آیین و روش رسیدگی به دعاوی و اهدافی که از تشکیل و تأسیس آنها پیگیری و دنبال می شود، از محاکم دادگستری و سازمان رسمی قضایی متفاوت و متمایز هستند و به لحاظ ارگانیک هیچگونه وابستگی و ارتباطی از نوع بسلسله مراتب، میان آنها و دادگاه های دادگستری وجود ندارد. 23 آیین دادرسی عبارت است از اسم مجموعه ای از مقررات که به منظور رسیدگی به مراعات یا شکایات (قضایی با اداری) با درخواست های قضایی و مانند آنها وضع و به کار می رود.

دادگاه های اختصاصی اداری دارای آیین دادرسی اختصاصی می باشند یعنی اغلب آیین دادرسی آنها برگرفته از قانون خاصی که توسط آن مراجع ایجاد شده می باشد. در حالت کلی می توان آیین دادرسی در دادگاههای اختصاصی اداری را به صورت ساده، سریع، بدون تشریقات زاید و پیچیده، صدور رأی بر اساس تام اکثریتی و مراجع خاص تجدیدنظر، غیر حضوری و کتبی عنوان نمود.